bestek

Algemene Voorwaarden van Kookstudio de Kombuis

Inhoud:

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Toepasselijkheid
Artikel 3 Overeenkomst met derden
Artikel 4 Annulering door klant
Artikel 5 Aansprakelijkheid
Artikel 6 Overmacht
Artikel 7 Betaling
Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1 Definities

1.1 Kookstudio de Kombuis: de natuurlijke- of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van culinaire diensten en/of het daarvoor ter beschikking stellen van materialen, ruimten, met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woord.
1.2 Klant/opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Kookstudio de Kombuis een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3 Overeenkomst: een overeenkomst tussen Kookstudio de Kombuis en klant ter zake één of meer door Kookstudio de Kombuis te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs.
1.4 Reserveringswaarde: de totale omzetverwachting van Kookstudio de Kombuis inclusief BTW ter zake van een met klant gesloten overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op binnen Kookstudio de Kombuis geldende middelen.
1.5 Huurzaken: alle eigendommen van Kookstudio de Kombuis, alsmede eigendommen van derden, die – al dan niet tegen betaling - ter beschikking worden gesteld gedurende de overeenkomst met klant.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten, waarmee Kookstudio de Kombuis zich bij overeenkomst verbonden heeft, alsmede op aanbiedingen tot het aangaan van zulke overeenkomsten, met de klant.
2.2 Deze algemene voorwaarden stellen de voorwaarden van de klant terzijde, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Deze afspraken zijn slechts geldig door schriftelijk of per email en uitdrukkelijke bevestiging van Kookstudio de Kombuis.
2.3 Een overeenkomst wordt geacht slechts tot stand te zijn gekomen, indien Kookstudio de Kombuis een reservering schriftelijk of per email bevestigd. Kookstudio de Kombuis zal tot uitvoering van de overeenkomst slechts gehouden zijn, nadat zij door de klant schriftelijk of per email een reserveringsbevestiging ontvangen heeft.

Artikel 3 Overeenkomst met derden

3.1 De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing, indien Kookstudio de Kombuis zich verbindt tot het van derden huren van diensten en/of huurzaken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht voor het leveren van diensten aan de klant.
3.2 Kookstudio de Kombuis treedt bij het huren van diensten en/of huurzaken op als tussenpersoon van de klant.
3.3 Kookstudio de Kombuis is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.

Artikel 4 Annulering door klant

4.1 De klant is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna te bepalen bedragen te betalen. Annulering kan slechts schriftelijk of per email geschieden en dient gedateerd te zijn. Aan mondelinge annuleringen kan de klant geen rechten ontlenen.
4.2 Bij annuleren van een overeenkomst is de klant de volgende bedragen verschuldigd aan Kookstudio de Kombuis:
• Meer dan 3 weken voor de dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd: geen kosten.
• 3 weken tot 1 week voor de dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd: 50% van de totale reserveringswaarde.
• 1 week tot 1 dag voor de dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd: 75% van de totale reserveringswaarde.
• Op de dag van uitvoering: 100% van de totale reserveringswaarde.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Kookstudio de Kombuis is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect of van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kookstudio de Kombuis of haar werknemers.
5.2 De klant vrijwaart Kookstudio de Kombuis voor claims van derden verband houdende met schade als bedoeld in artikel 5.1
5.3 De uitsluiting van de aansprakelijkheid als in artikel 5.1 bedoeld geldt niet indien en zover Kookstudio de Kombuis het risico van aansprakelijkheid verzekerd heeft en deze verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk tot uitkering komt. Kookstudio de Kombuis haar aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot het daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerde bedrag.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Als Kookstudio de Kombuis van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en die evenmin krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, verhinderd is om enige verplichting (tijdig) na te komen, is Kookstudio de Kombuis niet tot nakoming hiervan gehouden, zonder dat Kookstudio de Kombuis tot enige schadevergoeding jegens de klant verplicht is.
6.2 Indien één der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 7 Betaling

7.1 Alle betalingen dienen zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.2 Bij betalingen boven € 1000,- is Kookstudio de Kombuis gerechtigd een aanbetaling te verlangen van 50% van de reserveringswaarde.
7.3 Klachten over facturen dienen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of per email te worden ingediend.
7.4 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Indien de klant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting en Kookstudio de Kombuis overgaat tot het nemen van incassomaatregelen, is de klant naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 8 Toepasselijkheid recht en geschillen

8.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Kookstudio de Kombuis, tenzij op grond van dwingend recht een ander rechter bevoegd is.